Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen A tot ZZP, en u, de klant.
 2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Er is sprake van een overeenkomst zodra u zich inschrijft op de website www.atotzzp.nl (hierna: de website).
 2. Alle overeenkomsten worden afgesloten tussen u en A tot ZZP.
 3. Wanneer u zichzelf heeft ingeschreven via de website, bent u akkoord gegaan met de overeenkomst en wordt u gezien als ‘opdrachtgever’.

Artikel 3. Hoe wordt de overeenkomst uitgevoerd?

 1. A tot ZZP biedt op de website een platform aan waarop opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. A tot ZZP heeft daarbij slechts een bemiddelende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van de gebruiker van de website. A tot ZZP is te allen tijde gerechtigd om (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 2. A tot ZZP zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en A tot ZZP mag hiervoor gebruik maken van derden. A tot ZZP kan door u niet worden aangesproken voor fouten gemaakt door deze derden. Ook kunnen derden A tot ZZP niet aanspreken als er schade zou zijn geleden.
 3. Derden kunnen geen beroep doen op de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4. Wat kunt u van A tot ZZP verwachten?

 1. A tot ZZP zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig uitvoeren. A tot ZZP zal uw belangen naar beste kunnen behartigen.
 2. A tot ZZP zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover A tot ZZP behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.
 3. A tot ZZP zal de (persoons-)gegevens welke door u zijn verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 4. A tot ZZP spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Artikel 5. Wat zijn uw verplichtingen?

 1. U moet alle gegevens, die A tot ZZP nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan A tot ZZP overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
 2. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.
 3. U mag de gegevens van gebruikers die zijn gepubliceerd op de website alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Artikel 6. Wat zijn de kosten van de dienstverlening van A tot ZZP?

 1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Alle kosten zijn exclusief btw.
 3. A tot ZZP heeft het recht om jaarlijks op 1 januari de prijzen te wijzigen. Bij verlenging van de overeenkomst gaan de nieuwe prijzen gelden.
 4. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van A tot ZZP zijn exclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

Artikel 7. Hoe betaalt u voor de diensten van A tot ZZP?

 1. U dient direct door middel van Ideal voor de inschrijving op de website van A tot ZZP te betalen.
 2. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan A tot ZZP laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 1. A tot ZZP mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
  • u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
  • er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

  A tot ZZP hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.

 2. A tot ZZP heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.

Artikel 9. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor A tot ZZP niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dat de schuld van A tot ZZP is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van A tot ZZP.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag A tot ZZP de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. A tot ZZP is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor uw werknemers en door u ingeschakelde derden.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. U mag het werk van A tot ZZP niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij A tot ZZP hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. A tot ZZP heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan A tot ZZP heeft aangeleverd in verband met het plaatsen van advertenties, opdrachten, referenties, richtprijzen, of anderszins.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de website zijn van A tot ZZP en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.
 4. U garandeert dat de door u geplaatste informatie op de website, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. U vrijwaart A tot ZZP volledig voor alle mogelijke claims van derden die hieruit voortvloeien.

Artikel 12. Uitsluiting

 1. A tot ZZP behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, door onder meer uw account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om het betaalde inschrijvingsgeld terug te betalen, indien:
  • u op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
  • u inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
  • u in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 13. Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1. A tot ZZP verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. A tot ZZP kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2. A tot ZZP is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening wanneer zij, nadat u A tot ZZP in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals van en redelijk dienstverlener mag worden verwacht. Dit geldt ook in het geval A tot ZZP derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening.
 3. A tot ZZP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. A tot ZZP is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 5. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan A tot ZZP.
 6. De informatie op de website wordt door A tot ZZP met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. A tot ZZP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
 7. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen is afkomstig van gebruikers van de website. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. A tot ZZP draagt voor de inhoud van advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers van de website. A tot ZZP is ook niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichtingen door opdrachtgevers en opdrachtnemers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

Artikel 14. Privacy

 1. A tot ZZP verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de diensten en daarbij behorende activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de privacy verklaring van A tot ZZP van toepassing.

Artikel 14. Melding van inbreuk

 1. Indien u van mening bent dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig is, dan kunt u dit melden aan A tot ZZP via de pagina ‘CONTACT’ op de website. A tot ZZP zal de melding vervolgens in behandeling nemen.

Artikel 15. Wijziging van deze voorwaarden

 1. A tot ZZP kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. A tot ZZP kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 16. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan A tot ZZP worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te Rechtbank Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Donwload onze Algemene voorwaarden